Nagrody za wyniki sportowe

Burmistrz Nidzicy zaprasza do składania wniosków o przyznanie wyróżnień i nagród za wyniki sportowe oraz osiągnięcia w działalności sportowej w 2017 roku. Termin składania wniosków mija 15 marca.

Nagrody lub wyróżnienia za osiągnięte wyniki sportowe mogą być przyznawane osobom fizycznym, które spełniają łącznie poniższe warunki: stale zamieszkują na terenie gminy Nidzica, zrzeszeni są w klubie sportowym lub są członkami stowarzyszenia działającego w zakresie kultury fizycznej na terenie Gminy Nidzica lub są uczniami gminnych placówek oświatowych, osiągają wysokie wyniki sportowe.

Nagrody lub wyróżnienia dla trenerów i działaczy mogą być przyznawane osobom fizycznym, które spełniają łącznie poniższe warunki: stale zamieszkują na terenie Gminy Nidzica, zrzeszeni są w klubie sportowym lub są członkami stowarzyszenia działającego w zakresie kultury fizycznej na terenie Gminy Nidzica, wyróżniają się osiągnięciami w działalności sportowej na rzecz Gminy Nidzica, uwzględniając całokształt pracy szkoleniowej, menadżerskiej, działalność wychowawczą i popularyzację dyscypliny sportowej.

Nagrodę pieniężną może otrzymać zawodnik reprezentujący dyscypliny i konkurencje sportowe w sportach indywidualnych oraz grach zespołowych, który w ramach współzawodnictwa sportowego organizowanego przez właściwy dla danego sportu polski związek sportowy, w roku kalendarzowym poprzedzającym złożenie wniosku, uzyskał jeden z następujących wyników sportowych:

 1. brał udział w igrzyskach olimpijskich, paraolimpijskich,
 2. brał udział w mistrzostwach świata seniorów w dyscyplinach i konkurencjach olimpijskich,
 3. brał udział w mistrzostwach świata w dyscyplinach i konkurencjach paraolimpijskich,
 4. zajął I-X miejsce na mistrzostwach Świata seniorów w dyscyplinach nieolimpijskich,
 5. zajął I-X miejsce na mistrzostwach Świata młodzieżowców lub juniorów w dyscyplinach objętych systemem sportu młodzieżowego, oraz konkurencjach nieolimpijskich,
 6. zajął I-X miejsce w mistrzostwach Europy seniorów w dyscyplinach i konkurencjach olimpijskich oraz konkurencjach nieolimpijskich,
 7. brał udział w mistrzostwach Europy w dyscyplinach i konkurencjach paraolimpijskich,
 8. zajął I-X miejsce w mistrzostwach Europy w dyscyplinach nieolimpijskich,
 9. zajął I-X miejsce w mistrzostwach Europy młodzieżowców i juniorów w dyscyplinach i konkurencjach objętych systemem sportu młodzieżowego,
 10. zajął I-X miejsce w mistrzostwach Polski seniorów w dyscyplinach i konkurencjach olimpijskich,
 11. zajął I-X miejsce w mistrzostwach Polski seniorów w dyscyplinach i konkurencjach nieolimpijskich,
 12. zajął I-X miejsce w mistrzostwach Polski w dyscyplinach i konkurencjach paraolimpijskich,
 13. zajął I-X miejsce w mistrzostwach Polski młodzieżowców i juniorów w dyscyplinach i konkurencjach objętych systemem sportu młodzieżowego oraz konkurencjach nieolimpijskich,
 14. reprezentował zespół w rozgrywkach ligowych szczebla wojewódzkiego centralnego lub pucharze Polski,
 15. zajął I-X miejsce w mistrzostwach województwa seniorów w dyscyplinach i konkurencjach olimpijskich,
 16. zajął I-X miejsce w mistrzostwach województwa młodzieżowców i juniorów w dyscyplinach i konkurencjach objętych systemem sportu młodzieżowego oraz konkurencjach nieolimpijskich.

Wyróżnienie w formie nagrody pieniężnej może być przyznawana trenerowi oraz innej osobie, wyróżniającym się osiągnięciami na rzecz rozwoju sportu w Gminie Nidzica za:
propagowanie i popularyzowanie różnorodnych form aktywności fizycznej wśród mieszkańców Gminy Nidzica, upowszechnianie i rozwój sportu szkolnego, aktywną działalność na rzecz klubów sportowych i innych podmiotów działających w zakresie kultury fizycznej w celu tworzenia jak najlepszych warunków organizacyjno – szkoleniowych, aktywną działalność i osiągnięcia w pracy szkoleniowej, aktywną działalność na rzecz klubów sportowych i innych podmiotów działających w zakresie kultury fizycznej w celu tworzenia jak najlepszych warunków organizacyjno-szkoleniowych, organizację imprez sportowo-rekreacyjnych skierowanych do mieszkańców gminy Nidzica oraz zawodów sportowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

Nagrody lub wyróżnienia są przyznawane z inicjatywy Burmistrza Nidzicy lub na wniosek:

 • zarządów klubów sportowych,
 • komisji rady miejskiej właściwej ds. kultury fizycznej,
 • Społecznej Rady Sportu,
 • jednostki organizacyjnej realizującej zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Wzór wniosku o przyznanie nagrody lub wyróżnienia stanowi załącznik do regulaminu.

W roku kalendarzowym można przyznać tylko jedną nagrodę lub wyróżnienie dla danego zawodnika, trenera lub działacza.

Wysokość środków przeznaczonych na nagrody i wyróżnienia za wyniki sportowe będzie określona corocznie w budżecie Gminy Nidzica i uzależniona będzie od możliwości budżetowych Gminy Nidzica.

Wniosek składa się nie później niż do 15 marca, w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Nidzicy, pok. nr 1 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Wniosek o przyznanie nagrody/wyróżnienia za wyniki sportowe w 2017 roku”.

Złożenie wniosku o przyznanie nagrody lub wyróżnienia za wyniki sportowe, nie jest równoznaczne z ich przyznaniem.

Decyzję w sprawie przyznania nagrody oraz jej wysokości podejmuje Burmistrz Nidzicy, po zapoznaniu się z opinią Komisji rozpatrującej wnioski o przyznanie nagrody.

W przypadku stwierdzenia braków formalnych w złożonym wniosku o przyznanie nagrody lub wyróżnienia Burmistrz Nidzicy wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia wezwania do ich usunięcia.

Wniosek o przyznanie nagrody lub wyróżnienia pozostawia się bez rozpoznania w przypadku:

 1. złożenia wniosku po terminie,
 2. nie usunięcia braków formalnych wniosku w terminie określonym w ust. 4,
 3. cofnięcia wniosku przez wnioskodawcę.

Wykaz osób, które otrzymały nagrody i wyróżnienia Gminy Nidzica za osiągnięte wyniki sportowe oraz termin ich przyznania podlegają ogłoszeniu na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, www.mosirnidzica.pl oraz na stronie Urzędu Miejskiego w Nidzicy www.nidzica.pl.

Regulamin.

[fbcomments]