Dane kontaktowe

Adres:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nidzicy
ul. Polna 8, 13-100 Nidzica

Biuro MOSiR
Hala Widowiskowo-Sportowa w Nidzicy

Telefon:
89 523 5800

Fax:
89 523 5800

E-Mail:
mosir@nidzica.pl

Dane do faktury
Gmina Nidzica
Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica
NIP: 984-016-15-72
Odbiorca: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nidzicy ul. Polna 8 13-100

Napisz wiadomość

Masz pytania, propozycje? Pisz

Informacja

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nidzicy, ul. Polna 8, 13-100 Nidzica .
 2. W sprawach związanych z danymi osobowymi kontaktuj się z Inspektorem ochrony danych -Panią Kingą Oklińską poprzez adres e-mail: oklinska@togatus.pl .
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności urzędowych tj.:
 • wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nidzicy  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia;
 • wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nidzicy  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia;
 1. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pani/Pana dane osobowe wskazane we wniosku mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:
 • podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
 • podmioty, które przetwarzają Pani/Pana  dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt. 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
 2. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora danych przysługuje Pani/Panu:
 • prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
 • prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
 • prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.
 1. W przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana  danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 3. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nidzicy. Przy czym podanie danych jest:
 • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
 • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji czynności urzędowych lub niezawarcie umowy.
 • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
Skip to content