Regulamin Plebiscytu Sportowego Gminy Nidzica 2021

I. Założenia ogólne:
1. Organizatorem plebiscytu jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nidzicy przy współpracy
z Urzędem Miejskim w Nidzicy oraz Komisją Oświaty, Sportu i Zdrowia Rady Miejskiej w Nidzicy.
2. Plebiscyt służy promocji sportowców, trenerów oraz organizacji sportowych działających na
terenie Gminy Nidzica oraz ich osiągnięć w latach 2020/2021 (Ze względu na panującą sytuacje w
kraju, ogłoszenie stanu zagrożenia epidemiologicznego COVIDE – 19 łączymy osiągnięcia z roku
2020/2021).
3. Plebiscyt rozpoczyna się w dniu 25.11.2021r., zakończenie planowane jest na dzień 06.12.2021 r.
– zgłaszanie kandydatur: 06.12.2021r.

II. Kategorie:
1. Plebiscyt składa się z następujących kategorii:
– Drużyna Roku 2021 – 3 wyróżnienia wybierze Kapituła spośród zgłoszonych do plebiscytu.
Zgłoszenia dokonuje zarząd klubu, dołączając charakterystykę drużyny, opis osiągnięć z 2021 roku.
– Sportowiec Roku 2021 – 3 laureatów wybierze Kapituła spośród wszystkich kandydatów
zgłoszonych przez poszczególne kluby. Zgłoszenie zawiera nazwę klubu, imię i nazwisko zawodnika,
datę urodzenia, zdjęcie, opis jego osiągnięć w 2021 roku.
– Trener Roku 2021 – kapituła wybierze 3 wyróżnienia spośród wszystkich zgłoszonych przez kluby
kandydatów/kandydatki.
– Działacz Roku 2021 – kapituła wybierze 3 wyróżnienia spośród wszystkich zgłoszonych przez kluby
kandydatów/kandydatki.
– Organizacja Sportowa / Podmiot Sportowy 2021 – kapituła wybierze wyróżnienia spośród
wszystkich klubów, organizacji, stowarzyszeń sportowych działających na terenie Gminy Nidzica.
– Wydarzenie/Impreza Sportowa 2020/2021 – kapituła wybierze 3 wyróżnienia spośród wszystkich
zgłoszonych przez kluby kandydatur.
– Przyjaciel Sportu 2021 – kapituła wybierze 3 wyróżnienia spośród wszystkich zgłoszonych przez
kluby kandydatów/kandydatki.

III. Kapituła:
1. Organizator powoła kapitułę, która nadzoruje przebieg Plebiscytu i ostatecznie zatwierdza wyniki.
2. W skład Kapituły wchodzą:
Przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Nidzicy – 1 osoba.
Przedstawiciel Komisji Oświaty, Sportu i Zdrowia Rady Miejskiej w Nidzicy – 1 osoba.
Przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nidzicy – 2 osoby.
Przedstawiciel Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy – 1 osoba.

3. Kapituła rozstrzyga wszelkie kwestie sporne, które należy składać na piśmie, a jej decyzja jest
ostateczna.
4. Kapituła ma prawo do przyznania dodatkowych wyróżnień.

IV. Uczestnicy:
1. Kandydatów, którzy osiągnęli najlepsze wyniki sportowe w 2021 roku typują organizacje,
stowarzyszenia oraz kluby sportowe.
2. Każdy klub może zgłosić maksymalnie: dwie drużyny, trójkę sportowców, dwójkę trenerów, dwójkę
działaczy, dwa wydarzenia/imprezy sportowe, dwójkę przyjaciół sportu.
3. Kluby zgłaszają kandydatów usystematyzowanych według rangi osiągnięć sportowych w 2021 r.
4. Do zgłoszenia kandydata musi być dołączony krótki opis osiągnięć w 2021 roku oraz dane
(załącznik w formularzu).
5. Zgłoszenia drużyny roku dokonuje zarząd klubu, dołączając charakterystykę oraz opis osiągnięć
z 2021 roku.
6. Kluby powinny zgłosić kandydatury do dnia 06.12.2021 r.
7. Ogłoszenie wyników odbędzie się na Gali Sportu Gminy Nidzica 2021 w dniu 10.12.2021. O miejscu
przeprowadzenia Gali organizatorzy poinformują kluby oraz osoby w oddzielnym zaproszeniu.
8. Zgłoszeń dokonuje się pocztą tradycyjną na adres Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nidzicy ul.
Polna 8, 13-100 Nidzica lub osobiście w sekretariacie MOSiR w Hali Widowiskowo – Sportowej
w Nidzicy. Zgłoszenie powinno zostać przekazane w kopercie A4 z określeniem nadawcy i pieczątką
organizacji lub klubu.

V. Nagrody:
1. Laureaci otrzymują statuetki oraz pisemne podziękowania ufundowane przez organizatora oraz
współorganizatorów i sponsorów.
2. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę.
3. Organizator nie ponosi kosztów wynikających z przepisów podatkowych za nagrody ufundowane
przez sponsorów i współorganizatorów.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA SPOSOBU PRZETWARZANIA DANYCH

OSOBOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

W MIEJSKIM OŚRODKU SPORTU I REKREACJI W NIDZICY

Realizując obowiązek informacyjny, wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych
zwane dalej „RODO”), informujemy, iż:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nidzicy z
siedzibą przy ul. Polnej 8, 13-100 Nidzica, reprezentowany przez Panią Dyrektor Patrycję
Kawałko. Z Administratorem danych można skontaktować się telefonując pod numer 89 523 58
00 lub pisząc na adres e- mail: mosir@nidzica.pl
2. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych, nadzorującym prawidłowość przetwarzania danych
jest możliwy pod adresem e-mail hanna.draczkowska@gptogatus.pl
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Plebiscytu
Sportowego Gminy Nidzica 2021. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych
jest:
– art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. dobrowolnie wyrażona zgoda na przetwarzanie danych;
– art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z
dnia 2019 r. poz. 1231, z 2020 r. poz. 288), w zakresie wykorzystania wizerunku uczestnika
Plebiscytu.
4. W stosunku do przetwarzanych danych osobowych, przysługuje prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.
5. Dane osobowe uczestników Plebiscytu będą przetwarzane przez okres niezbędny do
przeprowadzenia i realizacji wydarzenia, o którym mowa w punkcie 3. lub do czasu wycofania
zgody, o której mowa w punkcie 4.
6. Podanie przez Państwa danych osobowych, wymienionych w formularzu zgłoszeniowym jest
dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi wzięcie udziału w wydarzeniu. Udzielenie zgody
na wykorzystanie wizerunku uczestnika wydarzenia również posiada charakter dobrowolny a
brak takiej zgody skutkował będzie brakiem możliwości wykorzystania wizerunku uczestnika, do
celu wskazanego w punkcie 3.
7. Odbiorcami danych osobowych uczestnika będą podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych
na podstawie przepisów prawa.
8. Uczestnikom wydarzenia przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu
wobec ich przetwarzania.
9. Dane osobowe wskazane w formularzu zgłoszeniowym nie będą przekazywane do państw
trzecich lub organizacji międzynarodowych, nie będą również poddawane zautomatyzowanym
decyzjom, w tym decyzjom stanowiącym wynik profilowania.
10. W przypadku uznania, iż dane osobowe przetwarzane są z naruszeniem przepisów o ochronie
danych osobowych przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.