Regulamin Plebiscytu Sportowego Gminy Nidzica 2022

I. Założenia ogólne:

 1. Organizatorem plebiscytu jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nidzicy przy współpracy
  z Urzędem Miejskim w Nidzicy oraz Komisją Oświaty, Sportu i Zdrowia Rady Miejskiej w Nidzicy.
 2. Plebiscyt służy promocji sportowców, trenerów oraz organizacji sportowych działających na terenie Gminy Nidzica oraz ich osiągnięć w 2022 roku.
 3. Plebiscyt rozpoczyna się w dniu 28 listopada 2022 r., zakończenie planowane jest na dzień 9 grudnia 2022 r.

– zgłaszanie kandydatur: do 9 grudnia 2022 r.

II. Kategorie:

 1. Plebiscyt składa się z następujących kategorii:

Drużyna Roku 2022 – 3 wyróżnienia wybierze Kapituła spośród zgłoszonych do plebiscytu. Zgłoszenia dokonuje zarząd klubu, dołączając charakterystykę drużyny, opis osiągnięć z 2022 roku.

Sportowiec Roku 2022 – 3 laureatów wybierze Kapituła spośród wszystkich kandydatów zgłoszonych przez poszczególne kluby. Zgłoszenie zawiera nazwę klubu, imię i nazwisko zawodnika, datę urodzenia, zdjęcie, opis jego osiągnięć w 2022 roku.

Trener Roku 2022 – kapituła wybierze 3 wyróżnienia spośród wszystkich zgłoszonych przez kluby kandydatów/kandydatki. Trener roku to osoba trenująca drużyny/osoby z terenu gminy. Trener może zamieszkiwać poza terenem Gminy Nidzica.

Działacz Roku 2022 – kapituła wybierze 3 wyróżnienia spośród wszystkich zgłoszonych przez kluby kandydatów/kandydatki. Działacz roku to osoba, która przez swoja pracę lub finansowanie sportu na terenie Gminy Nidzica w znacznym stopniu przyczyniła się do sukcesów lub rozwoju danej dyscypliny. Osoba powinna wspierać sekcje niezrzeszone lub kluby sportowe działające na terenie Gminy Nidzica.

Organizacja Sportowa / Podmiot Sportowy 2022 – kapituła wybierze wyróżnienia spośród wszystkich klubów, organizacji, stowarzyszeń sportowych działających na terenie Gminy Nidzica.

Wydarzenie/Impreza Sportowa 2022 – kapituła wybierze 3 wyróżnienia spośród wszystkich zgłoszonych kandydatur. Impreza sportowa to impreza zorganizowana na terenie Gminy Nidzica promująca sport i rekreację wśród uczestników i mieszkańców oraz promująca Gminę Nidzica na terenie kraju i poza granicami. Dopuszczalne jest zgłoszenie imprez zarówno jednodniowych jak i kilkudniowych i cyklicznych. Statuetkę odbiera wyłącznie organizator. W kategorii udział wziąć może wyłącznie jedna impreza organizowana przez 1 organizatora.

III. Kapituła:

 1. Organizator powoła kapitułę, która nadzoruje przebieg Plebiscytu i ostatecznie zatwierdza wyniki.
 2. W skład Kapituły wchodzą:
  Przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Nidzicy – 1 osoba.
  Przedstawiciel Komisji Oświaty, Sportu i Zdrowia Rady Miejskiej w Nidzicy – 2 osoby.
  Przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nidzicy – 3 osoby.
  Przedstawiciel Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy – 1 osoba.
 3. Kapituła rozstrzyga wszelkie kwestie sporne, które należy składać na piśmie, a jej decyzja jest ostateczna.
 4. Kapituła ma prawo do przyznania dodatkowych wyróżnień.
 5. W przypadku nominacji członka kapituły osoba taka wyłączona jest z głosowania i obrad.

IV.Uczestnicy:

 1. Kandydatów, którzy osiągnęli najlepsze wyniki sportowe w 2022 roku typują organizacje, stowarzyszenia oraz kluby sportowe.
 2. Każdy klub może zgłosić maksymalnie: dwie drużyny, trójkę sportowców, dwójkę trenerów, dwójkę działaczy, jedno wydarzenie/imprezę sportową, jedna organizacja/podmiot sportowy
 3. Kluby zgłaszają kandydatów usystematyzowanych według rangi osiągnięć sportowych w 2022 r.
 4. Do zgłoszenia kandydata musi być dołączony krótki opis osiągnięć w 2022 roku oraz dane(załącznik w formularzu).
 5. Zgłoszenia drużyny roku dokonuje zarząd klubu, dołączając charakterystykę oraz opis osiągnięć
  z 2022 roku.
 6. Kluby powinny zgłosić kandydatury do dnia 9 grudnia 2022 r.
 7. Ogłoszenie wyników odbędzie się na Gali Sportu Gminy Nidzica 2022 w dniu 20 grudnia 2022 r. O miejscu przeprowadzenia Gali organizatorzy poinformują kluby oraz osoby w oddzielnym zaproszeniu.
 8. Zgłoszeń dokonuje się pocztą tradycyjną na adres Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nidzicy ul. Polna 8, 13-100 Nidzica lub osobiście w sekretariacie MOSiR w Hali Widowiskowo – Sportowej w Nidzicy. Zgłoszenie powinno zostać przekazane w kopercie A4 z określeniem nadawcy i pieczątką organizacji lub klubu.

V. Nagrody:

 1. Laureaci otrzymują statuetki oraz pisemne podziękowania ufundowane przez organizatora oraz współorganizatorów i sponsorów.
 2. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę.
 3. Organizator nie ponosi kosztów wynikających z przepisów podatkowych za nagrody ufundowane przez sponsorów i współorganizatorów.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA SPOSOBU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH W MIEJSKIM OŚRODKU SPORTU I REKREACJI W NIDZICY

Szanowni Państwo!

Realizując obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, zwane dalej „RODO” ) informujemy, iż:

 1. Administrator Danych Osobowych:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nidzicy z siedzibą przy ul. Polnej 8, 13- 100 Nidzica, reprezentowany przez Dyrektor MOSiR w Nidzicy Panią dr inż. Patrycję Kawałko. Z Administratorem Danych Osobowych (ADO) można skontaktować się telefonując pod numer: (89) 523 58 00 lub pisząc pod wskazany adres e- mail: mosir@nidzica.pl

 1. Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

W trosce o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możecie się Państwo skontaktować w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i realizacji praw z tym związanych, pisząc na adres e- mail: ikrasniewska.oda@wp.pl

 1. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

Administrator danych będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w związku z realizacją celów statutowych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nidzicy. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora danych jest:

 1. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. obowiązek prawny ciążący na administratorze, wynikający w szczególności z przepisów Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372);
 2. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. niezbędność przetwarzania danych w celu zawarcia i wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy;
 3. 6 ust. 1 lit. e) RODO tj. niezbędność przetwarzania danych do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
 4. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. wyrażona przez Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu;
 5. 9 ust. 2 lit. g) RODO tj. niezbędność przetwarzania danych ze względów związanych z ważnym interesem publicznym.

Administrator Danych Osobowych informuje, iż podanie przez Państwa danych dodatkowych (nieobowiązkowych), potraktowane zostanie jako wyraźne działanie potwierdzające wyrażenie zgody na przetwarzanie danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO dla potrzeb niezbędnych do załatwienia Państwa sprawy.

 1. Prawo do cofnięcia zgody:

W przypadku podania przez Państwa danych osobowych na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, przysługuje Państwu prawo do jej wycofania w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Państwa danych do momentu cofnięcia.

 1. Informacja o wymogu/ dobrowolności podania danych osobowych:

Podanie przez Państwa danych osobowych może stanowić wymóg ustawowy, umowny bądź być warunkiem zawarcia umowy zaś podanie danych może być niezbędne dla określonego celu.

 1. w przypadku braku podania przez Państwa danych osobowych wymaganych ustawą, Administrator danych nie będzie mógł zrealizować wynikającego z ustawy ciążącego na nim obowiązku prawnego, co z kolei może skutkować brakiem możliwości realizacji Państwa sprawy, a także konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.
 2. w przypadku istnienia wymogu umownego, brak podania danych osobowych skutkował będzie brakiem możliwości zawarcia i realizacji umowy.
 3. podanie przez Państwa danych dodatkowych, w zakresie nie wynikającym z przepisów prawa, jest dobrowolne, jednakże może okazać się konieczne dla załatwienia sprawy w oczekiwany przez Państwa sposób.
 4. Okres przechowywania danych osobowych:

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane. Po tym czasie dane osobowe będą przechowywane przez okres w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 1. Odbiorcy danych osobowych:

Bez Państwa wiedzy i zgody Administrator nie będzie udostępniał danych osobowych innym podmiotom. Jednak w niezbędnym zakresie i w trosce o najwyższą jakość świadczonych przez Administratora danych usług, Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa (np. organom ścigania, organom kontrolnym).

Państwa dane osobowe mogą być również przekazywane podmiotom wspierającym Administratora danych w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz w świadczeniu usług, w tym zapewniających obsługę informatyczną, prawną, księgową, ochronę osób i mienia lub ochronę danych osobowych.

 1. Przekazywanie danych osobowych/ profilowanie:

Administrator danych nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych poza teren Polski, Unii Europejskiej oraz poza Europejski Obszar Gospodarczy. Podane przez Państwa dane osobowe nie będą również wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

 1. Przysługujące prawa związane z ochroną danych osobowych:

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, posiadają Państwo następujące uprawnienia:

– prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, na podstawie art. 15 RODO; – prawo do żądania sprostowania (poprawienia lub uzupełnienia) Państwa danych osobowych, na podstawie art. 16 RODO; – prawo do żądania usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”), z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 17 ust. 3 RODO; – prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; – prawo do przenoszenia danych osobowych, na podstawie art. 20 RODO; – prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na zasadach określonych w art. 21 RODO.

 1. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

W przypadku stwierdzenia, iż Państwa dane osobowe są przetwarzane z pominięciem przepisów o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00- 193 Warszawa, tel. 22 531-03-00.