Deklaracja dostępności strony internetowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nidzicy

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nidzicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nidzicy

 • Data publikacji strony internetowej: 2017- 09 – 07
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020 – 12 – 29

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020 – 01 -22
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03 -30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Dostępne w serwisie skróty klawiszowe (accesskey):

[u] – Szybki przeskok do bloku: ustawienia dostępności

[m] – Szybki przeskok do bloku: menu główne

[t] – Szybki przeskok do bloku: główny obszar treści

[s] – Szybki przeskok do bloku: wyszukiwarka

[l] – Szybki przeskok do bloku: menu główne/lewe

Wywoływanie skrótów klawiaturowych w najpopularniejszych (na dzień dzisiejszy) wersjach przeglądarek internetowych:

Google Chrome v 80.X 🡪 lewy ALT + [litera_skrótu]

Mozilla Firefox v 74.X 🡪 lewy SHIFT + lewy ALT + [litera_skrótu]

Internet Explorer v 11.X 🡪 lewy ALT + [litera_skrótu]

Opera 67.X 🡪 lewy ALT + [litera_skrótu]

Oprócz powyższych skrótów w każdej z przeglądarek działa oczywiście pojedynczy przeskok który uruchamiamy wciskając przycisk TAB

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Aleksandra Kumelska
 • Telefon: 89 523 58 00

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli
w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę
do organu nadzorującego, pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nidzicy
 • Adres: ul. Polna 8, 13-100 Nidzica
 • E-mail: mosir@nidzica.pl
 • Telefon: 89 523 58 00

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

– Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nidzicy znajduje się w budynku Hali Widowiskowo – Sportowej w Nidzicy im. Krystyny Szymańskiej – Lary przy ul. Polnej 8

– 3 główne wejścia do budynku i 3 wejścia techniczne dla obsługi:

 • 3 główne wejścia od strony ul. Polnej, schody oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych

– sekretariat MOSiR znajduje się na I piętrze w budynku Hali Widowiskowo – Sportowej im. Krystyny Szymańskiej Lary,

– w przypadku braku możliwości poruszania się, wszelkie sprawy można załatwić w recepcji Hali Widowiskowo – Sportowej im. Krystyny Szymańskiej Lary, która znajduje się  w holu głównym Hali.

– szerokość korytarza umożliwia poruszanie się osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich,

– na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem

– MOSiR w Nidzicy nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego,
ani  możliwości skorzystania z usługi tłumacza on- line

– w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących