Regulamin Plebiscytu Sportowego Gminy Nidzica

I. Założenia ogólne:

1. Organizatorem plebiscytu jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nidzicy przy współpracy z Urzędem Miejskim w Nidzicy oraz Komisją Oświaty, Sportu i Zdrowia Rady Miejskiej w Nidzicy.

2. Plebiscyt służy promocji sportowców i trenerów działających na terenie Gminy Nidzica oraz ich osiągnięć.

3. Plebiscyt rozpoczyna się w dniu 17.02.2020 r., zakończenie planowane jest na dzień 28.02.2020 r.

– zgłaszanie kandydatur: 17.02 – 28.02.2020 r.

II. Kategorie:

1. Plebiscyt składa się z następujących kategorii:

– Drużyna Roku 2019 – 3 wyróżnienia wybierze Kapituła spośród zgłoszonych do plebiscytu. Zgłoszenia dokonuje zarząd klubu, dołączając charakterystykę drużyny, opis osiągnięć z 2019 roku.

– Sportowiec Roku 2019 – 3 laureatów wybierze Kapituła spośród wszystkich kandydatów zgłoszonych przez poszczególne kluby. Zgłoszenie zawiera nazwę klubu, imię i nazwisko zawodnika, datę urodzenia, zdjęcie, opis jego osiągnięć w 2019 roku.

– Trener Roku 2019 – kapituła wybierze 3 wyróżnienia spośród wszystkich zgłoszonych przez kluby kandydatów.

– Działacz Roku 2019 – kapituła wybierze 3 wyróżnienia spośród wszystkich zgłoszonych przez kluby kandydatów.

III. Kapituła:

1. Organizator powoła kapitułę, która nadzoruje przebieg Plebiscytu i ostatecznie zatwierdza wyniki.

2. W skład Kapituły wchodzą:

Przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Nidzicy – 1 osoba

Przedstawiciele Komisji Oświaty, Sportu i Zdrowia Rady Miejskiej w Nidzicy – 3 osoby

Przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nidzicy – 2 osoby

3. Kapituła rozstrzyga wszelkie kwestie sporne, które należy składać na piśmie, a jej decyzja jest ostateczna.

4. Kapituła ma prawo do przyznania dodatkowych wyróżnień.

IV. Uczestnicy:

1. Kandydatów, którzy osiągnęli najlepsze wyniki sportowe w 2019 roku typują organizacja oraz kluby sportowe.

2. Każdy klub może zgłosić maksymalnie: dwie drużyny, trójkę najlepszych sportowców, dwójkę trenerów, dwójkę działaczy.

3. Kluby zgłaszają kandydatów usystematyzowanych według rangi osiągnięć sportowych w 2019 r.

4. Do zgłoszenia kandydata musi być dołączony krótki opis osiągnięć w 2019 roku oraz dane

(załącznik w specjalnym formularzu).

5. Zgłoszenia drużyny roku dokonuje zarząd klubu, dołączając charakterystykę oraz opis osiągnięć z 2019 roku.

6. Kluby powinny zgłosić kandydatury do 28 lutego 2020 r.

7. Ogłoszenie wyników odbędzie się na Gali Sportu Gminy Nidzica 2019 w dniu 6 marca. O miejscu przeprowadzenia Gali organizatorzy poinformują kluby oraz osoby w oddzielnym komunikacie.

8. Zgłoszeń dokonuje się pocztą tradycyjną na adres Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nidzicy ul. Polna 8, 13-100 Nidzica lub osobiście w sekretariacie MOSiR w Hali Widowiskowo – Sportowej. Zgłoszenie powinno zostać przekazane w kopercie A4 z określeniem nadawcy i pieczątką organizacji lub klubu.

V. Nagrody:

1. Laureaci otrzymują dyplomy, nagrody rzeczowe i statuetki ufundowane przez organizatora oraz współorganizatorów i sponsorów.

2. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę.

3. Organizator nie ponosi kosztów wynikających z przepisów podatkowych za nagrody ufundowane przez sponsorów i współorganizatorów.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nidzicy, ul. Polna 8, 13-100 Nidzica .

2. W sprawach związanych z danymi osobowymi kontaktuj się z Inspektorem ochrony danych – Panią Kingą Oklińską poprzez adres e-mail: oklinska@togatus.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności urzędowych tj.:

 1. wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nidzicy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia;

 2. wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nidzicy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia;

4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pani/Pana dane osobowe wskazane we wniosku mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:

 1. podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;

 2. podmioty, które przetwarzają Pani/Pana  dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

5. Pani/Pana dane osobowe  będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

 

6.W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora danych przysługuje Pani/Panu:

 1. prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;

 2. prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;

 3. prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;

 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;

 5. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.

7. W przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana  danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

 

9. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Nidzicy. Przy czym podanie danych jest:

 1. obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;

 2. dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji czynności urzędowych lub niezawarcie umowy.

 

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.